Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy ISO 18001

bhp
Coraz więcej firm INTERESUJE SIĘ podejmowaniem systematycznych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy. Skuteczność tych działań wymaga, aby były prowadzone w ramach uporządkowanego systemu zarządzania wdrożonego w tych firmach.

Wynika to przede wszystkim z faktu, że właściwe zarządzanie jest najskuteczniejszym sposobem zapewnienia odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy, który pożądany jest zarówno ze względu na konieczność przestrzegania przepisów prawnych obowiązujących w tej dziedzinie, oczekiwania społeczne, ale także na możliwość uzyskania pożądanych efektów ekonomicznych dla firmy.
 

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy jest to część ogólnego systemu zarządzania organizacją, który obejmuje strukturę organizacyjną, planowanie, odpowiedzialność, zasady postępowania, procedury, procesy i zasoby potrzebne do opracowania, wdrażania, realizowania, przeglądu i utrzymywania polityki bezpieczeństwa i higieny pracy. System ten zapewnia uporządkowane i konsekwentne działanie w zakresie ciągłej poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawową Polską Normą z zakresu systemów zarządzania jest PN-N-18001, która zawiera wymagania dotyczące systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, które mogą być obiektywnie auditowane dla celów certyfikacji lub zadeklarowania zgodności z normą.

Norma ta dotyczy tych czynników bezpieczeństwa i higieny pracy, które organizacja może nadzorować i na które może mieć wpływ. Może być stosowana w każdej firmie, która chce: wdrożyć, utrzymywać i doskonalić system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, postępować zgodnie z ustaloną polityką bezpieczeństwa i higieny pracy, sama określić i zadeklarować zgodność z wymaganiami dotyczącymi systemu oraz dążyć do uzyskania potwierdzenia zgodności systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy przez organizację zewnętrzną.

Nie określono w niej szczegółowych kryteriów dotyczących efektów działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymagane jest natomiast zobowiązanie w polityce BHP do:
  • zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  • dążenia do ciągłej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przestrzegania obowiązujących przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących organizacji,
  • ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki BHP,
  • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania w działania na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy.
 

 PN-N-18001 zawiera wymagania, które dotyczą między innymi identyfikacji zagrożeń występujących w organizacji oraz oceny związanego z nimi ryzyka zawodowego. Norma nie określa sposobu realizacji tych działań, gdyż metody identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego mogą być zróżnicowane w zależności od rodzaju i wielkości organizacji, stosowanych technologii, wielkości i rodzaju zagrożeń itp.

Podkreślić należy że zaangażowanie kierownictwa najwyższego szczebla we wdrożenie systemu daje wymierne efekty przekładające się na funkcjonowanie firmy. Norma PN-N-18001 oparta jest na modelu ciągłego doskonalenia (Cyklu Deminga).

Krok po kroku...

Przygotowanie firmy do wdrażania systemu.
System zarządzania bezpieczeństwem pracy skoncentrowany jest na obszarze - praca w bezpiecznych i higienicznych warunkach wraz z procesem stałej poprawy tego stanu rzeczy. System jest wyjściem naprzeciw oczekiwań pracowników oraz zapewnia stałe spełnianie przepisów prawnych.

Audit wstępny, analiza luk
Audit wstępny jest przeglądem nastawionym na analizę zagrożeń na stanowiskach pracy wraz z określeniem wymagań prawnych z zakresu BHP i p.poż., jakim dana firma czy organizacja podlega i jak je wypełnia.
Analiza luk jest szczegółową oceną zgodności danego systemu zarządzania z wymaganiami normy PN-N-18001 oraz OHSAS 18001. Wykonanie analizy pozwala na określenia jakie działania należy podjąć w celu spełnienia obu norm.

Szkolenia wprowadzające do norm zarządzania bezpieczeństwem pracy
Szkolenie ma na celu zapoznanie najwyższego kierownictwa z wymaganiami norm PN-N-18001 oraz OHSAS 18001. Na podstawie wyników otrzymanych w trakcie auditu wstępnego i analizy, omówiony zostanie proces wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.
 

Wspomaganie wdrożenia systemu

Warsztaty szkoleniowe dla zespołu wdrożeniowego
Celem warsztatów szkoleniowych jest zapoznanie zespołu pracowników odpowiedzialnych za wdrożenie systemu z praktyczną stroną norm PN-N-18001, PN-N-18002, OHSAS 18001. Tematyka zajęć jest opracowana w oparciu o wyniki auditu wstępnego i analizy luk. W ten sposób, w maksymalnym stopniu przygotowujemy zespół wdrożeniowy do skutecznego wdrożenia systemu.

Konsultacje
Spotkania, które mają na celu praktyczną pomoc przy tworzeniu dokumentacji oraz nadzorowaniu przebiegu prac zespołu wdrożeniowego. Ponadto mają na celu rozwiązywanie specyficznych problemów oraz wypracowywanie rozwiązań najlepszych dla przedsiębiorstwa, tak aby wdrażanie systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy było jak najbardziej efektywne.

Szkolenia dla załogi
Szkolenia służą podniesieniu świadomości na temat bezpiecznej pracy na wszystkich szczeblach struktury organizacji. Szkolenia każdorazowo są przygotowywane odpowiednio do specyfiki organizacji.

Szkolenie zespołu auditorów wewnętrznych
Szkolenie obejmuje swoim zakresem zagadnienia planowania, przygotowania i prowadzenia auditów wewnętrznych oraz nadzorowania działań korygujących i zapobiegawczych. Nastawione jest na wykazanie różnic pomiędzy auditowaniem a inspekcją. Grupa pracowników, która ukończy pozytywnie szkolenie będzie zdolna do systematycznego weryfikowania działania systemu zarządzania bezpieczeństwem pracy.

Audity wewnętrzne
Wspólne przeprowadzenie pierwszych auditów wewnętrznych pozwoli na ocenę auditorów podczas zbierania danych. Szczególna uwaga poświęcona jest dobremu zrozumieniu technik auditowania systemu bezpieczeństwa wraz z kontrolą stopnia realizacji ustalonych celów.

Audit przedcertyfikacyjny
Sprawdzenie systemu zarządzania, bezpośrednio przed auditem certyfikującym, realizowane jest poprzez audit przedcertyfikacyjny. Zwraca się tu uwagę na kluczowe elementy systemu oraz dokumentację systemową, zapisanie uwag i zalecenie ewentualnych działań korygujących. Audit taki symuluje audit certyfikacyjny i ma na celu przygotowanie pracowników i systemu do ostatecznego egzaminu, jakim jest audit certyfikacyjny.
 

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Dotacje unijne, pomoc w pozyskaniu środków
Planujesz ekspansję firmy?
Masz dobry pomysł
na nowy biznes?
Dowiedz się już teraz, co możesz zyskać współpracując z BCD:
Zadzwoń: 67 282 72 55 , 506 000 045
lub jeśli wolisz pisać...

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.