Wpisy archiwalne

Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych - woj. kujawsko-pomorskie

W II kwartale 2016 roku pojawi się nabór na:

Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych

 

Typy projektów, które zostaną objęte wsparciem:

1. Stworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

2. Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa.

3. Bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych.

4. Wsparcie na pokrycie kosztów związanych ze zgłoszeniem do właściwego organu wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej, a także prowadzenie analiz czystości patentowej (tzw. bon na patent).

5. Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na:

a) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,

b) bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych,

c) bony na patent.

6. Projekty polegające na wsparciu procesu udzielenia zamówienia publicznego na usługi badawcze i rozwojowe (zamówienia przedkomercyjnego).


Typ beneficjenta


Maksymalny % poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

Projekty nieobjęte pomocą publiczną – 85%


Minimalna wartość dla typu 4: 10 000,00
Maksymalna wartość dla typu 4: 80 000,00
Maksymalna wartość dla typu 3: 100 000,00

Warunkiem otrzymania dofinansowanie jest komercjalizacja wyników prac B+R, rozumiana jako wdrożenie wyników prac B+R we własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy lub udzielenie licencji lub sprzedaż wyników projektu w celu ich wprowadzania do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy. Komercjalizacja powinna nastąpić w okresie trwałości projektu, przy czym wdrożenie może być sfinansowane ze środków własnych lub innego, zewnętrznego źródła finansowania np. ze środków przeznaczonych na wdrożenie wyników prac B+R w ramach działania 1.6.

 Przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków wyłącznie w przypadku, gdy w trakcie realizacji prac B+R okaże się, że dalsze prace nie doprowadzą do osiągnięcia zakładanych wyników, bądź gdy po zakończeniu prac B+R wdrożenie okaże się bezcelowe z ekonomicznego punktu widzenia.Możliwe jest sfinansowanie do 10 % kosztów kwalifikowalnych w ramach projektu związanych z rozwojem kadr B+R, o ile koszty te są konieczne do odpowiedniej realizacji projektu i są bezpośrednio z nim związane. W ramach projektów możliwe jest zatem:

1. w przypadku MŚP możliwe jest sfinansowanie części kosztów w ramach projektu związanych z oddelegowaniem wysoko wykwalifikowanego personelu z organizacji prowadzącej badania i upowszechniającej wiedzę bądź z dużego przedsiębiorstwa, który to personel zajmuje się działalnością badawczą, rozwojową i innowacyjną na nowo utworzonych u beneficjenta stanowiskach i nie zastępuje innego personelu,

2. w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest sfinansowanie kosztów związanych z rozwojem umiejętności pracowników zaangażowanych w realizację projektu B+R.


NIE WIESZ JAK NAPISAĆ WNIOSEK?
ZWRÓĆ SIĘ DO NAS!

Dotacje unijne, pomoc w pozyskaniu środków
Planujesz ekspansję firmy?
Masz dobry pomysł
na nowy biznes?
Dowiedz się już teraz, co możesz zyskać współpracując z BCD:
Zadzwoń: 67 282 72 55 , 506 000 045
lub jeśli wolisz pisać...

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.